חוזרים נהלים ופרוטוקולים

חוזר מנהל הרופאה  לידות בית 

https://www.health.gov.il/hozer/mr17_2012.pdf

סיקור שמיעה ביילודים

https://www.health.gov.il/hozer/mr05_2018.pdf

בדיקת סקירה ביילודים

https://www.health.gov.il/hozer/mr02_2018.pdf

 קבלת תוצאות של בדיקת סקירה ביילודים

https://www.gov.il/he/service/newborn-national-genetic-testing-results

אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידה

https://www.health.gov.il/hozer/mr21_2017.pdf

מחקרים מאמרים וידע על לידות בית בישראל

נקודות מבט מוסדיות ותרבותיות על לידת בית בישראל –  מאמר רוזי מירוז

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4720861/

אומי לייסנר – תעשיית הלידה בישראל.

https://hamishpat.colman.ac.il/?p=745

לידות בית בישראל ובעולם
מוגש לוועדה לקידום מעמד האשה

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/854d6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_854d6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_8555.pdf

המועצה לביואתיקה

מס' נייר עמדה 8 :חופש בחירה וזכויות האדם בלידה

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bioethics-human-rights.pdf

לידת בית מתוכננת: יתרונות, סיכונים והזדמנויות

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4399594/

סקירה ומא אנליזה -תמותה סב לידתית בקרב נשים שמתכננות ללדת בית בהשוואה לנשים בעלות הריון בסיכון נמוך המתכננות ללדת בבית חולים

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(19)30119-1/fulltext?fbclid=IwAR0iTIjeorXZWbz-qKI4dF6uy1-PCbd0HmpmmLZJgK-3jPSebVwBIlh5590